Polfa Allertec Wzf Tabl Powl 0,01g 10Tabl

5.78

SKU: bf3e29c5596e Kategoria: Tagi: , ,

Opis

ZF Polpharma S.A.

dobre tabletki na chrapanie
, pokrzywa indyjska
, jak poprawić wchłanianie witaminy b12
, medicerum psorical
, nicorette spray opinie
, suplasyn co to jest
, spray nawilzajacy gardlo
, geriavit w płynie
, forlax opinie
, inhalator kardioline
, l-carnitine
, rokitnik tabletki
, ashwagandha rano czy wieczorem
, help for skin brodawki i kurzajki
, miód z nawłoci a cukrzyca
, pradaxa 150 cena 60 szt. najtaniej
, orofar max działanie
, witamina a+e kapsułki
, proktosedon maść cena
, spray odkażający na rany

yyyyy


Ulotka doczona do opakowania: informacja dla pacjentaALLERTEC WZF, 10 mg, tabletki powlekaneCetirizini dihydrochloridumNaley uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona informacje wane dla pacjenta.Lek ten naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wedug zalece lekarza, farmaceuty lub pielgniarki.- Naley zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby mc j ponownie przeczyta.- Jeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, naley zwrci si do farmaceuty.- Jeli u pacjenta wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie moliwe objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielgniarce. Patrz punkt 4.- Jeli po upywie 3 dni nie nastpia poprawa lub pacjent czuje si gorzej, naley skontaktowa si z lekarzem.1. Co to jest lek Allertec WZF i w jakim celu si go stosujeAllertec WZF to lek przeciwalergiczny zawierajcy cetyryzyn, ktry stosuje si u dorosych i dzieci w wieku 6 lat i powyej:- w agodzeniu objaww dotyczcych nosa i oczu, zwizanych z sezonowym i przewlekym alergicznym zapaleniem bony luzowej nosa (takich jak zatkany nos, dua ilo wodnistej wydzieliny z nosa, swdzenie nosa, czste kichanie, zaczerwienienie oczu, zawienie, swdzenie oczu);- w agodzeniu objaww przewlekej idiopatycznej pokrzywki (dugotrwale utrzymujce si silnie swdzce bble na skrze).2. Informacje wane przed zastosowaniem leku Allertec WZFKiedy nie stosowa leku Allertec WZF- Jeli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek, hydroksyzyn lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzce w skad innych lekw), lub ktrykolwiek z pozostaych skadnikw tego leku (wymienionych w punkcie 6).- Jeli u pacjenta stwierdzono cik chorob nerek (cika niewydolno nerek z klirensem kreatyniny mniejszym ni 10 ml/min).Ostrzeenia i rodki ostronociPrzed rozpoczciem stosowania leku Allertec WZF naley omwi to z lekarzem lub farmaceut.Jeli u pacjenta wystpuj zaburzenia czynnoci nerek, moe by konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku. Dawk leku ustali lekarz.Jeli pacjent choruje na padaczk lub mia napady drgawek, przed zastosowaniem leku naley poradzi si lekarza.Jeli pacjent ma trudnoci z oddawaniem moczu (w stanach, takich jak: uszkodzenie rdzenia krgowego lub rozrost gruczou krokowego), przed zastosowaniem leku naley poradzi si lekarza.Nie zaobserwowano istotnych klinicznie interakcji midzy alkoholem (w steniu 0,5 promila (g/l) we krwi, odpowiadajcym steniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyn stosowan w zalecanych dawkach. Jednake nie ma danych dotyczcych bezpieczestwa w przypadku jednoczesnego stosowania wikszych dawek cetyryzyny i alkoholu. Dlatego podczas przyjmowania leku Allertec WZF, podobnie jak w przypadku innych lekw przeciwhistaminowych, pacjent powinien unika spoywania alkoholu.Jeli pacjent ma zaplanowane wykonanie testw alergicznych, naley zapyta lekarza, czy pacjent powinien przerwa stosowanie leku Allertec WZF na kilka dni przed badaniem. Lek Allertec WZF moe wpywa na wyniki testw alergicznych.DzieciNie naley podawa tego leku dzieciom w wieku poniej 6 lat, poniewa lek w postaci tabletek nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania.Allertec WZF a inne lekiNaley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a take o lekach, ktre pacjent planuje stosowa.Nie s spodziewane oddziaywania tego leku z innymi lekami.Stosowanie leku Allertec WZF z jedzeniem i piciemJedzenie nie wpywa w zauwaalny sposb na wchanianie leku.Cia i karmienie piersiJeli pacjentka jest w ciy lub karmi piersi, przypuszcza e moe by w ciy lub gdy planuje mie dziecko, powinna poradzi si lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Lekarz zdecyduje, czy mona stosowa Allertec WZF w okresie ciy i podczas karmienia piersi.Prowadzenie pojazdw i obsugiwanie maszynBadania wykazay, e lek stosowany w zalecanej dawce nie wpywa na zdolno prowadzenia pojazdw i obsugiwania maszyn, odczuwanie sennoci oraz sprawno psychofizyczn.Jednak pacjent powinien zwrci uwag na indywidualn reakcj organizmu na lek i w przypadku wystpienia sennoci lub uczucia zmczenia nie prowadzi pojazdw i nie obsugiwa maszyn.Nie naley stosowa wikszej ni zalecana dawki leku.Lek Allertec WZF zawiera laktoz i sdLek zawiera laktoz. Jeeli stwierdzono wczeniej u pacjenta nietolerancj niektrych cukrw, pacjent powinien skontaktowa si z lekarzem przed przyjciem leku.Lek zawiera mniej ni 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje si za wolny od sodu.3. Jak stosowa lek Allertec WZFTen lek naley zawsze stosowa dokadnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub wedug zalece lekarza lub farmaceuty. W razie wtpliwoci naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.Lek mona przyjmowa przed posikiem, w trakcie lub po posiku.Tabletki naley poyka popijajc szklank wody.Tabletk mona podzieli na rwne dawki.Zwykle stosowane dawki leku podano poniej.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat5 mg (p tabletki powlekanej) dwa razy na dob.Doroli i modzie w wieku powyej 12 lat10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dob.Pacjenci z zaburzeniami czynnoci nerekDawk leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosych, w zalenoci od stopnia zaburze czynnoci nerek, wieku oraz masy ciaa pacjenta.Zwykle stosowane dawki leku u dorosych podano poniej: agodne zaburzenia czynnoci nerek – 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dob. umiarkowane zaburzenia czynnoci nerek – 5 mg (p tabletki powlekanej) raz na dob. cikie zaburzenia czynnoci nerek – 5 mg (p tabletki powlekanej) co drugi dzie.Nie stosowa leku w przypadku cikiej niewydolnoci nerek z klirensem kreatyniny mniejszym ni 10 ml/min.Pacjenci z zaburzeniami czynnoci wtrobyModyfikacja dawkowania nie jest konieczna.Pacjenci w podeszym wiekuJeeli czynno nerek jest prawidowa, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.W przypadku wraenia, e dziaanie leku Allertec WZF jest za mocne lub za sabe, naley zwrci si do lekarza.Czas trwania leczeniaCzas trwania leczenia zaley od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objaww. Naley poradzi si lekarza lub farmaceuty.W przypadku rozpoczynania leczenia cetyryzyn czas stosowania nie powinien by duszy ni 10 dni bez konsultacji lekarzem.Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku Allertec WZFW przypadku przyjcia wikszej ni zalecana dawki leku, naley niezwocznie zwrci si do lekarza, ktry zdecyduje o dalszym postpowaniu.Po przyjciu dawki wikszej od zalecanej dawki dobowej mog wystpi: dezorientacja, biegunka, zawroty gowy, zmczenie, ble gowy, ze samopoczucie, rozszerzenie renic, wid, niepokj zwaszcza ruchowy, uspokojenie, senno, osupienie, przyspieszona czynno serca, drenie, zatrzymanie moczu.Pominicie zastosowania leku Allertec WZFNie naley stosowa dawki podwjnej leku w celu uzupenienia pominitej dawki.Przerwanie stosowania leki Allertec WZFW rzadkich przypadkach moe ponownie wystpi wid (intensywne swdzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku Allertec WZF.W razie jakichkolwiek dalszych wtpliwoci zwizanych ze stosowaniem tego leku, naley zwrci si do lekarza lub farmaceuty.4. Moliwe dziaania niepodaneJak kady lek, lek ten moe powodowa dziaania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.Poniej podane dziaania niepodane z uwzgldnieniem czstoci ich wystpowania okrelono na podstawie obserwacji, ktra obejmowaa okres po wprowadzeniu cetyryzyny do obrotu.Ponisze dziaania niepodane wystpuj rzadko lub bardzo rzadko, jednake naley przerwa przyjmowanie leku i niezwocznie poinformowa lekarza w przypadku wystpienia:- reakcji alergicznych, w tym cikich reakcji i obrzku naczynioruchowego (cika reakcja alergiczna, ktra powoduje obrzk twarzy i garda).Reakcje te mog wystpi bezporednio po pierwszym przyjciu leku lub mog wystpi pniej.Czsto (rzadziej ni u 1 na 10 osb):- zmczenie,- sucho w jamie ustnej, nudnoci, biegunka,- zawroty gowy, ble gowy,- senno,- zapalenie garda, zapalenie bony luzowej nosa (u dzieci).Niezbyt czsto (rzadziej ni u 1 na 100 osb):- bl brzucha,- astenia (bardzo silne osabienie), ze samopoczucie,- parestezja (zaburzenia czucia),- pobudzenie,- wid, wysypka.Rzadko (rzadziej ni u 1 na 1000 osb):- tachykardia (przyspieszone bicie serca),- obrzki,- reakcje alergiczne, czasami cikie (bardzo rzadko),- nieprawidowa czynno wtroby,- zwikszenie masy ciaa,- drgawki,- zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenno,- pokrzywka.Bardzo rzadko (rzadziej ni u 1 na 10 000 osb):- trombocytopenia (zmniejszenie liczby pytek krwi),- zaburzenia akomodacji (dostosowania si oka do ogldania rnych przedmiotw znajdujcych si w rnych odlegociach), niewyrane widzenie, rotacja gaek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gaek ocznych),- omdlenie, drenie, zaburzenia smaku, dystonia (dugotrwae skurcze mini), dyskineza (ruchy mimowolne),- tiki (skurcze nawykowe),- zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, bl i (lub) trudnoci w oddawaniu moczu),- obrzk naczynioruchowy (cika reakcja alergiczna powodujca obrzk twarzy lub garda), wysypka polekowa.Czsto nieznana (czsto nie moe by okrelona na podstawie dostpnych danych):- zwikszenie apetytu,- prby samobjcze (nawracajce myli samobjcze lub zainteresowanie samobjstwem), koszmary senne,- amnezja (utrata pamici), zaburzenia pamici,- zawroty gowy (uczucie wirowania lub utraty rwnowagi),- zatrzymanie moczu (niemono cakowitego oprnienia pcherza moczowego),- wid (intensywne swdzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku,- bl staww,- wysypka z pcherzami zawierajcymi wydzielin ropn,- zapalenie wtroby.Zgaszanie dziaa niepodanychJeli wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie objawy niepodane niewymienione w ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dziaania niepodane mona zgasza bezporednio do Departamentu Monitorowania Niepodanych Dziaa Produktw Leczniczych Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw BiobjczychAl. Jerozolimskie 181C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.plDziaania niepodane mona zgasza rwnie podmiotowi odpowiedzialnemu.Dziki zgaszaniu dziaa niepodanych mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat bezpieczestwa stosowania leku.5. Jak przechowywa lek Allertec WZFLek naley przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.Przechowywa w temperaturze poniej 25C.Przechowywa blister w opakowaniu zewntrznym w celu ochrony przed wiatem i wilgoci.Nie stosowa tego leku po upywie terminu wanoci zamieszczonego na pudeku i blistrze po: EXP. Termin wanoci oznacza ostatni dzie podanego miesica.Lekw nie naley wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemnikw na odpadki. Naley zapyta farmaceut, jak usun leki, ktrych si ju nie uywa. Takie postpowanie pomoe chroni rodowisko.6. Zawarto opakowania i inne informacjeCo zawiera lek Allertec WZF- Substancj czynn leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.- Pozostae skadniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.Jak wyglda lek Allertec WZF i co zawiera opakowanieAllertec WZF jest w postaci tabletek powlekanych. Tabletki s barwy biaej do kremowej, podune, obustronnie wypuke z rowkiem dzielcym.Opakowanie leku zawiera 7 lub 10 tabletek powlekanych w blistrze Aluminium/PVC, w tekturowym pudeku.Nie wszystkie wielkoci opakowa musz znajdowa si w obrocie.Podmiot odpowiedzialny i wytwrcaPodmiot odpowiedzialnyWarszawskie Zakady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01-207 WarszawaWytwrcaWarszawskie Zakady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01-207 WarszawaZakady Farmaceutyczne POLPHARMA SAOddzia Produkcyjny w Nowej Dbie ul. Metalowca 2; 39-460 Nowa DbaW celu uzyskania bardziej szczegowych informacji naley zwrci si do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:Warszawskie Zakady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawatel. 22 691 39 00Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2020 r.Dodatkowe informacjePrzed uyciem zapoznaj si z ulotk, ktra zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczce dziaa niepodanych, dawkowanie oraz informacje dotyczce stosowania produktu leczniczego bd skonsultuj si z lekarzem lub farmaceut, gdy kady lek niewaciwie stosowany zagraa Twojemu yciu lub zdrowiu.